Category Archives: tinnitus

Ny forskning ger hopp om möjligheten att minska sömnproblem vid tinnitus

Tinnitus är ett vanligt problem som kan innebära risk för olika typer av psykisk ohälsa och försämrad livskvalitet. Det är vanligt med sömnproblem vid tinnitus. I en ny studie av Barry och Marks (2023) lyfts att så många som 30-40% av personer med tinnitus också har sömnproblem (insomni). Insomni innebär problem med att somna och, eller, sova ihållande minst tre dagar i veckan. Vidare att man känner sig missnöjd med sin sömn och upplever ett lidande och problem att fungera i vardagen.

Det är inte ovanligt med sömnsvårigheter vid Tinnitus
Ny studie utvecklar kunskapen

Barry och Marks ville med sin studie öka kunskapen om vilka faktorer som kännetecknar insomni just hos personer med tinnitus då kunskapen kring detta är begränsad. Studien samlade in data genom erkända frågeformulär som används vid sömnproblem och tinnitus. I studien deltog 180 deltagare – som delades in i fyra grupper: tinnitus och i sömnproblem (insomni), tinnitus utan sömnproblem, sömnproblem utan tinnitus och personer utan vare sig sömnproblem eller tinnitus.

Därefter analyserades resultaten med hjälp av statistiska metoder. Då framkom en skillnad mellan personer med tinnitus (utan sömnproblem) och tinnitus med sömnproblem inom området beteende- och tankemönster kopplade till sömnproblem. Det fanns inte heller någon skillnad mellan grupperna med sömnproblem (insomni) och Tinnitusrelaterade insomni.

Slutsatsen av studien

Forskarnas slutsatser i studien är att sömnproblem vid tinnitus verkar upprätthållas av samma processer som sömnproblem utan tinnitus. Vidare kommer man fram till att dessa processer har större förklaringsvärde än tinnitusens svårighetsgrad avseende negativ påverkan på sömnen.

Det här väcker hopp för personer med tinnitus och sömnproblem eftersom KBT behandling för insomni är dokumenterat effektiv. Här har vi skrivit mer om metoder för behandling av insomni. På vår mottagningen erbjuder vi KBT-behandling för både tinnitus och insomni.

Kontakta oss gärna om du har frågor om studien eller behandling av tinnitus och insomni (sömnproblem).