Våra psykologer

Följande legitimerade psykologer arbetar på KBT Struktur Psykologteam i Göteborg.

Tomas HylmöMartin SykMikael ÅkerlundVictor Johansson

Leg psykolog, leg psykoterapeut Tomas Hylmö
Arbetsort Göteborg

Tomas Hylmö har tidigare arbetat som psykolog på PBM , KBT-gruppen och Falck Healthcare. Tomas har god erfarenhet av de flesta vanligare besvär, som PTSD, sömnproblem, panikångest, tvångssyndrom, depression, stress, liksom beteendeproblem som hetsätning, ilskeutbrott och relationsproblem. Tomas har också arbetat med beteendemedicin, behandling av exempelvis tinnitus, kronisk smärta och högt blodtryck.

Tomas har även under 1,5 år varit platschef på PBM:s kontor i Hudiksvall, likväl som handledning, coachning och utbildning för andra chefer i personal och stressrelaterade frågor.

psykologer på KBT Struktur Göteborg

Stress och sömn är Tomas expertisområden efter att under fem års tid på PBM ha arbetat med rehabilitering av långvariga och komplexa stresstillstånd.

Tomas gjorde som psykologexamensuppsats på masternivå en forskningsstudie , där han genomförde och utvärderade en mindfulness-baserad gruppbehandling för kroniska sömnproblem.

Tomas har också utfört behandling med biofeedback i samband med ett forskningsprojekt på kronisk värk.

Leg. Psykolog Martin Syk
Arbetsort Göteborg

Martin har arbetat på KBT Struktur sedan 2015 och utbildar sig till specialistpsykolog med inriktning på psykologisk behandling. Han tar emot barn, ungdomar och vuxna.

Han har god erfarenhet av att behandla bland annat depression och nedstämdhet och olika typer av ångest; som social fobi, tvångssyndrom, oro, panikångest. Han är erfaren vad gäller problem som kan uppstå efter kriser, traumatiska händelser eller PTSD. I sin specialisering har han valt att fördjupa sig i oro, OCD och liknande tillstånd så som ex tics, skinpicking och hairpulling (trichotillio- och dermatilliomani). Ytterligare ett fördjupningsområde är stressrelaterad ohälsa samt problem vid smärta och vid somatiska besvär eller sjukdom, t ex tinnitus, migrän och sömnproblem.

psykologer på KBT Struktur Göteborg

Han har erfarenhet av arbete med problem som rör par och relationsproblem, barn och föräldraskap samt erfarenhet av utredning och insatser vid neuropsykiatriska svårigheter. Martin har tidigare arbetat som psykolog inom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin samt har klinisk erfarenhet från allmänpsykiatri samt ett forskningsprojekt kring internetbehandling vid psykisk ohälsa och långvarig smärta. Resultaten från nämnda forskningsprojekt har publicerats. (länk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25380222)

Leg. Psykolog Mikael Åkerlund
Arbetsort Göteborg

Mikael har många års erfarenhet av att arbeta inom BUP, där arbetet har varit inriktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Han har även arbetat med konsultation till övriga i barnets/ungdomens omgivning, t.ex. skolor och familjehem.

Mikael har även klinisk erfarenhet av att arbeta med behandling av vuxna. Utöver sedvanlig psykologlegitimation så är Mikael på god väg att utbilda sig till specialistpsykolog. Han läser dessutom en masterutbildning i evidensbasering, där han fördjupar sig i forskning kring långsiktiga effekter av behandling, i synnerhet kopplat till aktivitets- och uppmärksamhetsstörningsstörningar (ADHD). Något han bland annat skriver och föreläser om.

Förutom goda kunskaper inom KBT, PDT och IPT så är Mikael kunnig inom det som kallas för ”tredje vågens KBT” – metoderna ACT och DBT.

psykologer på KBT Struktur Göteborg

Metoder som innefattar bland annat mindfulness. Dessa metoder kommer till nytta i behandling av personer som vill minska sin impulsivitet och känslostyrning genom att stärka förmågan till självkontroll, uppmärksamhet och koncentration. Svårigheter som Mikael är specialiserad på att behandla är därav till exempel ångest, fobier, depression, tvång, bristande impulskontroll, beroende, självdestruktivitet. Metoderna lämpar sig även för att hantera kriser (till exempel relationsproblem, stressproblematik, komplicerad sorg och posttraumatisk stress) och för att förhålla sig till svåra fysiska sjukdomstillstånd (t ex kronisk smärta).

Leg. Psykolog Victor Johansson
Arbetsort Göteborg

Victor tar emot äldre ungdomar och vuxna. Han har tidigare arbetat många år inom vuxenpsykiatrin med fokus på diagnostiska bedömningar, individualbehandling KBT, neuropsykiatriska utredningar samt gruppbehandling. Victor läser för närvarande till specialistpsykolog med inriktning psykologisk behandling. Han har god vana av att arbeta med depression, stress- och utmattning, kriser, sömnproblem, ätstörning, perfektionism samt ångestproblem såsom panikångest, trauma/PTSD, social ångest, tvångssyndrom, hälsoångest, oro, ältande/grubblerier och specifik fobi.  

Med tanke på Victors erfarenhet från vuxenpsykiatrin är han van att arbeta med komplexa tillstånd och svårigheter som kräver anpassning.

psykologer på KBT Struktur Göteborg

Vidare har Victor erfarenhet vad gäller utredning av neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD och autism .

Vidare är Victor utbildad i behandling för känsloregleringssvårigheter som kan ta sig uttryck i exempelvis självskadebeteende, undvikande av känslor, relationsproblem, ilska och utagerande, komplexa sorgeprocesser, sexuell destruktivitet eller svårigheter med impulskontroll.