Organisationsfrågor eller -förändring

KBT Struktur erbjuder olika typer av organisationsutveckling för både mer avgränsade problem och mer centrala områden av verksamheten samt stöd till personer i ledande roller, t ex chef.

Organisatoriskt förändringsarbete syftar till en förändring av medarbetarnas beteenden på ett sätt som leder i den riktning som överenskommits med ledning och förankrats väl. I arbetet utgår vi från OBM, organizational behaviour management (beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU), som framgångsrikt använts i både mindre och större förändringsprocesser – både i och utanför Sverige. Förändringsarbete kopplas vanligtvis till till en eller flera aspekter av kvantitet, kvalitet, arbetshälsa eller säkerhet.

Vi erbjuder stöd i mer avgränsade frågor, till exempel arbete med grupprocesser, ledarskap och samarbetssvårigheter, konflikter samt hantering av kränkande beteende eller mobbing.

Som chef har du inflytande, makt och stort ansvar vilket gör att du kan behöva vidareutveckla olika färdigheter eller få stöd i hanterandet av en del av de svåra krav eller dilemman som du ställs inför. Vi erbjuder handledning för chefer. Avgränsat och målinriktat eller mer utforskande och stödjande utifrån vad som passar dig i den situation du befinner dig.

Kontakta oss för en kortare kostnadsfri konsultation kring dina önskemål så kan vi ge dig en preliminär uppfattning om hur vi rekommenderar att man går vidare.

Läs mer om hur vi arbetar med förändring i vår blogg.