Ta hand om era medarbetare

– tjänster för privata och offentliga arbetsgivare

KBT Struktur Psykologteam är en pålitlig och skicklig samarbetspartner när det kommer till att stödja eller rehabilitera medarbetare och chefer.

  • Kontakta oss för konsultation kring önskade rehabiliterande insatser riktad mot medarbetare
  • Stöd och vägledning till chef – eller annan person med ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön för den aktuelle medarbetaren.
  • Trepartssamtal med chef och rehabiliterande medarbetare med syfte att initiera och stödja konstruktiva processer för rehabilitering.
  • Vi kan även erbjuda utbildning eller handledning på områden som t ex: mellanmänskliga färdigheter, så som kommunikation, feedback och svåra samtal; psykisk ohälsa, krishantering och stöd, stress- och återhämtning.
  • Konsultera oss kring ett mer avgränsat problem på arbetsplatsen, med konflikter eller andra svårhanterliga situationer så kan vi kartlägga situationen och rekommendera insatser.
  • Vi driver och faciliterar förändringsarbete som syftar till ökad produktion eller förbättringar av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, något som kan öka arbetstillfredsställelse och minska personalomsättning.
Det lönar sig att investera i sina medarbetare

På dagens arbetsmarknad, i de flesta branscher är medarbetarna helt avgörande för verksamheten. De fattar beslut och hanterar uppkomna situationer av en komplexitetsgrad som ökar i takt med samhällets snabba utveckling. I många fall bygger verksamheten på tjänster eller produkter som helt eller delvis bygger på medarbetarens förmågor eller skapelser. Det tar tid att hitta rätt medarbetare, och det tar tid att lära upp nya medarbetare. Att medarbetare blir sjukskrivna eller slutar för att de inte är nöjda med sin arbetssituation innebär en stor kostnad för en arbetsgivare. Det lönar sig därför att investera i sina medarbetare. Att ge dem rätt förutsättningar, stöd och omhändertagande i arbetet är ett viktigt sätt att förebygga kostsamma problem och att främja arbetstillfredsställelse – något som kan öka produktivitet och buffra mot stress, till med från icke-arbetsrelaterade belastningar.

Dra nytta av vår unika kompetens och stora erfarenhet

Psykologen har genom sin utbildning en bred förståelse för människans förutsättningar och fungerande – på såväl individ, som grupp- och organisationsnivå. Medarbetare på KBT Struktur har dessutom mångårig erfarenhet av att möta personer med psykisk ohälsa och arbeta med behandling och rehabiliterande åtgärder. Vi är skickliga på att identifiera problemets olika beståndsdelar och lägga upp en effektiv förändringsplan.

Hur arbetar vi med arbetsgivare?

Efter en kartläggning rekommenderas vanligen en eller flera av följande insatser.

  • Individuella rehabiliterande insatser i form av rådgivning och stöd för medarbetare och – eller berörd chef.
  • Psykologisk behandling av psykisk ohälsa samt dialog kring överenskommelser och åtgärdsplaner.
  • Facilitering och konsultation vid organisationsutveckling kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Under pågående insatser har vi en löpande dialog rörande insatsernas effekt, situationens utveckling och eventuella behov av att förändra insatser.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss och låt oss veta mer om hur vi kan hjälpa just din personal eller organisation så kan vi lämna en offert.

Referenser från tidigare samarbetspartners går att få på begäran.