GDPR och personuppgifter

Sedan 25 maj 2018 reglerar EU’s Dataskyddsförodning, GDPR, hur personuppgifter skall hanteras i KBT Strukturs verksamhet. Förordningen syftar till ökad kontroll och säkerhet kring hur personuppgifter hanteras, lagras och används.

Syfte med hantering av personuppgifter

KBT Struktur hanterar dina personuppgifter av olika skäl som ytterst handlar om möjligheten att bedriva en privat psykologmottagning som erbjuder god och säker vård. Utöver EU’s dataskyddsförordning styrs vårt arbete också av patientdatalagen, vilket reglerar vår skyldighet att upprätta en patientjournal i där information om den som kommer för bedömning/behandling och den vård som ges lagras.

Lagringstid

KBT Struktur lagrar patientjournaler i enlighet med patientdatalagen, vilket innebär att de raderas tidigast 10 år efter sista gjorda anteckning. E-post som skickas till oss raderas senast 1 år efter att det mottagits.

Dina rättigheter

Du behöver som patient hos oss aktivt samtycka till att vi hanterar dina personuppgifter, vilket görs i samband med ditt första besök. Detta samtycke kan du när som helst ta tillbaka. Om detta tas tillbaka kan kontakten med oss inte fortsätta på grund av våra skyldigheter som vårdgivare.

Du kan få information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig hos oss. Vidare har du, med de begränsningar som följer av patientdatalagen, rätt att få dina uppgifter rättade, raderade och begränsade. Du har också rätt att under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Du kan lämna klagomål om hur dina personuppgifter hanteras till datainspektionen.