KBT vid ångest och rädslor

Problem med ångest och rädslor kännetecknas av ett känslomässigt och kroppsligt obehag som vanligtvis uppstår i samband med vissa situationer. Ytterligare ett kännetecken är att ångestväckande situationer hanteras på ett problematiskt sätt, genomlids eller undviks. För att det ska röra sig om ett ångestsyndrom ska ovan beskrivna reaktionsmönster vara överdrivna i relation till verklig fara eller risk. Det är till exempel inte ett ångestsyndrom att känna ångest på arbetet om man är utsatt för mobbing av en kollega.

Att ha problem med ångest innebär både ett lidande och en försämrad förmåga att fungera i vardagen. Många med ångestproblem upplever en lägre livskvalitet än andra. Lite mer hoppfullt är då att problem med ångest och rädslor kan behandlas med kognitiv beteende terapi. KBT rekommenderas nationellt och internationellt för behandling av ångestsyndrom. De flesta som genomgår behandling blir tydligt förbättrade.

Mer om vad ett ångestsyndrom är och  hur det fungerar

Ångest och rädslor är känslomässiga upplevelser som kännetecknas av kroppsliga symtom, skrämmande tankar och ingivelser att söka säkerhet, fly eller undvika. Vi känner oss stressade, nervösa, spända, uppvarvade, blir vaksamma och upplever att vi får svårt att fokusera och tänka. Det är vanligt att vi då gör olika saker för att dämpa känslan av ångest eller minska upplevelsen av hot.

Att kunna känna ångest och rädsla är livsviktigt

Att  vi kan känna ångest och rädsla är något i grunden hjälpsamt, då det ger signal om att undvika och fly från farliga situationer. En del av våra rädsloreaktioner är medfödda, men de flesta är formbara och påverkas av våra erfarenheter, personer omkring oss och våra tankeförmågor. Allt detta har gett oss människor förmåga till anpassning och överlevnad i en föränderlig värld.

Onda cirklar kan uppstå kopplat till ångest och rädslor

Nackdelen med att kunna känna ångest och rädsla är att vi kan lära oss att reagera med dessa känslor på i princip vad som helst. Även sådant som i verkligheten är ofarligt eller förknippat med låg risk kan vi känna ångest inför. Vi kan bli rädda för tankar, saker eller föremål, djur, minnesbilder, kroppsliga reaktioner eller olika vanliga situationer – t ex att åka buss eller stå i en kö. När ångesten hanteras med flykt och undvikanden kan den befästas och intensifieras över tid.  Det är lätt att fastna i onda cirklar där ångesten och vårt sätt att hantera den skapar kostnader som i sin tur gör oss än mer stressade, ångestfyllda, nedstämda eller oroliga.

Vilka tillstånd brukar räknas till ångestsyndromen 

Ångest förekommer även som en del av andra tillstånd, t ex dysmorfofobi (BDD), ätstörningar, depression eller nedstämdhet. Även vid stressproblem, kriser och posttraumatiskt stressyndrom förekommer ångest. 

Mer ovanliga ångestsyndrom

Lite mer ovanliga ångestproblem finns också. Oavsett hur ovanligt eller konstigt det känns för dig, kan du vara trygg med att vi kan hjälpa dig att förstå dina problem bättre. Forskning och klinisk erfarenhet av rädslor och ångestproblem visar på att problemen mycket sällan går över av sig självt. Behandling med KBT rekommenderas av socialstyrelsen för samtliga ångestsyndrom med hög prioritet.

Hur går en behandling av ångest till?

Behandling av ångest och rädslor enligt KBT följer generella modeller och anpassas till dig och dina svårigheter, situationen och dina mål. Efter en kartläggning och bedömning av problemen formulerar vi tillsammans mål för behandlingen. Behandlingsupplägget anpassas utifrån ditt ångestproblem och behandlingsmålen.

Vanligt förekommande behandlingsinslag
  • Att lära sig mer om ångest och känslor
  • Att öva på att lägga märke till situationer och triggers, vad som händer i kroppen, tankar som dyker upp, vad man gör och vilka kort- och långsiktiga konsekvenser det får
  • Att på olika sätt utmana olika tankar eller öva på att styras mindre av tankar
  • Att öva på att rikta sin uppmärksamhet mot olika saker
  • Färdigheter kopplat till andning, avslappning eller medveten närvaro
  • Exponering. Det vill säga att i steg utsätta sig för det som väcker rädsla eller ångest för att på längre sikt minska rädslan och öka livskvaliteten.
  • Att hantera ångestladdade situationer och obehagliga känslor med lägre och lägre grad av flyktbeteenden, neutraliseringar eller undvikanden.
Har du fler frågor om ångest?

Hör av dig till oss så ska vi försöka besvara dom. Det går till exempel bra att skicka e-post till oss från vår hemsida eller ringa 0760-175930