KBT vid hyperakusis, ljudkänslighet

Vad är hyperakusis?

Ljudkänslighet är ett samlingsbegrepp som innefattar olika typer av känsligheter för ljud. Hyperakusis är en klinisk diagnos som ger en tydligare avgränsning av problemområdet. 

Hyperakusis innebär en generell känslighet för vardagliga ljud, så som exempelvis musik, mekaniska ljud, ljud från papper, apparater mm. Känsligheten innebär att personens jämfört med andra upplever objektivt sett lägre volymer som obehagliga. Detta sammanhänger ofta med en rädsla för sådana ljud, och miljöer/situationer där sådana ljud kan förekomma. Frekvent användande av hörselskydd är vanligt, liksom att helt eller delvis undvika situationer i vardagen där obehag från ljud kan uppstå.

Hur vanligt är hyperakusis?

När vi tittar på svenska prevalensstudier verkar det sannolikt att ca 8-9% har problem av viss grad (Paulin, Andersson & Nordin, 2016). Svårare och mer funktionsbegränsande problem kanske ca 2%

Hur går psykologisk behandling för hyperakusis till?

Alla kontakter inleds med en kartläggning. Det är viktigt att utesluta underliggande medicinska problem, t ex med hörsel samt att Identifiera andra problem kopplat till ljud och hörsel, t ex hörselskada, misofoni och tinnitus. Vi går igenom hur problemet utvecklats, liksom hur problemet påverkar din aktuella situation och dina känslor, samt hur du förhåller dig till och hanterar situationen och problemet. Kartläggningen undersöker även förekomsten av eventuella andra samtidiga problem med psykisk och somatisk hälsa, då det inte är ovanligt med smärtproblem, migrän, depressioner, ångest, stressproblem/utmattning och PTSD.

Hur går KBT-behandling vid hyperakusis till?

KBT-behandling vid hyperakusis bygger i grunden på den biopsykosociala modellen, som menar att sjukdomar ska förstås som en interaktion mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Denna modell ligger bakom många effektiva KBT behandlingar på området “beteendemedicin”, t ex kopplat till problem med långvarig smärta eller med IBS.

De psykologiska faktorer som föreslagits ha inflytande på ljudöverkänsligheten är exempelvis olika emotioner och kroppsliga reaktioner, så som stress, rädsla och ångest. Tankar och tolkningar i situationer med negativt upplevda ljud, men också rörande sig själv och livssituationen kan vara viktiga. Även beteendemönster, och då särskilt undvikanden av obehagliga ljud och förknippade situationer, (över)användande av olika typ av hörselskydd, men också andra relevanta känslostyrda beteenden, så som exempelvis orosbeteenden och grubblande. Utifrån fear-avoidance modellen kan man tänka sig ett smärtsamt eller obehagligt ljud – aktiverar en rädsloupplevelse – som driver undvikanden av ljuden – vilket i sin tur ökar rädslan – vilket kan öka sårbarhet för ljudobehaget. Minskad kontakt med ljudstimuli i högre volymer skulle kunna sensitisera för framtida ljudupplevelser ytterligare.

Interventioner i KBT-behandling är överlag lika de som används vid tinnitus. Fokus ligger på att hantera känslomässiga reaktioner kopplat till ljudöverkänsligheten, utveckla färdigheter som leder till mer effektiv reglering, närma sig situationer som undviks gradvis (exponering eller beteendeexperiment), dels för tillvänjning till ljud vilket ibland gör att toleransen ökar, och dels för att tillämpa nya färdigheter och då förhoppningsvis känna sig tryggare och mer rustad. Allt för att kunna bli mer fri att leva och fokusera på det liv man vill leva.

För tinnitus är evidensen för KBT god och väletablerad med effekter på tinnitusen och flera av de associerade problemen: sömn, depression, livskvalitet mm. Då en stor del av alla med tinnitus samtidigt lider av hyperakusis är det mycket troligt att KBT kan fungera även vid detta problem.

Kunskapsläget för KBT vid hyperakusis

Tyvärr finns det endast caserapports och ett fåtal RCT-studier som undersökt KBT vid hyperakusis. Dessvärre finns det inte någon studie med en aktiv kontrollgrupp. Även om resultaten varit lovande saknas det därmed kunskap för att säkert kunna säga att KBT är en effektiv behandlingsmetod för hyperakusis. Dock ska man komma ihåg att KBT fungerar bra för problem med ångest, depressioner, stressproblem och andra tillstånd, så om sådana samtidiga problem finns kan dessa bli behandlingens fokus. Vår erfarenhet på KBT Struktur efter ett flertal behandlingar av tinnitus är dock att våra klienter även förbättras i sin ljudkänslighet, och att det därför är troligt att personer med hyperakusis kan vara hjälpta av KBT behandling.