KBT vid kronisk smärta eller andra somatiska problem

Sammanfattning

Att ha problem med kronisk eller långvarig smärta, eller andra former av långvariga somatiska problem innebär en ökad risk för att även drabbas av psykisk ohälsa och minskat välmående överlag. Efter en bedömning kan vi erbjuda den behandling som vi tror bäst hjälper dig att hantera din smärta/kroppsliga problem så gott det går – och framförallt minska de sekundära problem med depression, ångest, stress/utmattning mm. som kan bli effekten av problem med långvarig smärta eller somatiska besvär.

Hur går behandling med KBT till?

KBT-behandling vid långvariga somatiska problem eller smärta fokuserar på beforskade processer som är involverade i både hur du förhåller dig till och hanterar dina/ditt somatiska problem och dina tankar, känslor. Dessa processer innefattar de mönster av beteende som återkommande eller långsiktigt skapar eller vidmakthåller problem för dig. En individuell analys av detta görs alltid inom ramen för behandlingssamarbetet.

Generellt sett handlar behandling bland annat om att en ökad medvetenhet vårt handlade på basis av våra egna värderingar och inre visshet, att minska olika former av undvikanden kopplat till situationer och känslor samt att stärka och utveckla färdigheter som rör reglering av känslor och relationer. Denna typ av behandling har visat sig vara effektiv för personer med just långvarig smärta och olika former av psykisk ohälsa.

Hur kan långvarig smärta eller somatiska besvär leda till psykisk ohälsa?

Våra problem kan vara kopplade till utvecklingen av problemen, t ex kan det att drabbas av en sjukdom eller skada som hindrar eller påverkar negativt i vardagen framtvingat ett ensidigt fokus på att få det praktiska i livet att gå ihop, eller svårigheter att acceptera våra känslomässiga reaktioner på det som skett – eller på förändringen i sig. Ibland ser vi att livet under denna period begränsas kraftigt, för att exv kortsiktigt hantera den praktiska situationen. Något som längre fram eventuellt innebär ett behov av att återta livet så att smärtan tar mindre plats, vilket ibland kan vara svårt.

Dels kan besvären mer relatera mer till hur vi reagerar på och hanterar de utmaningar, problem och känslor som smärtan drar igång. Ibland fastnar vi i beteendemönster som fungerar på kort sikt, men medför negativa konsekvenser på sikt, t ex att det leder tillbaka till samma situation igen – eller förvärrar smärtan eller ett känslomässigt problem, t ex med stress, ångest eller depression.

Blir man av med smärtan av behandlingen?

De effekter vi ser av beskriven behandling är tyvärr sällan att smärtan försvinner. Ibland kan den förbättras något, ibland inte. Detta är inte heller behandlingens fokus. Det man kan se hos de patienter som har framgång med behandling är att andra besvär som smärtan skapar för oss – så som smärtrelaterade negativa känslor, problem med depression, ångest mm, lågt välmående och livskvalitet samt smärtrelaterad nedsättning av funktion i vardagen – minskar.