KBT vid dålig självkänsla

Vad är sund självkänsla och dålig självkänsla?

Självkänsla är ett vanligt, men också lite svårdefinierat begrepp. Ett förslag på dess innebörd är: Att vara nöjd, stolt och accepterande mot sig själv på ett balanserat sätt. En person med en sund självkänsla kan vara medveten om sina svårigheter och tvivlar på sig själv och sina handlingar ibland. En person med dålig självkänsla känner missnöje, skam och noterar sina tillkortakommanden i sådan omfattning att det går ut över livet, relationer och välbefinnandet på olika sätt. Ibland är rädsla att misslyckas och osäkerhet kring det egna värdet en central del i dålig självkänsla.

Vad kan bidra till dålig självkänsla?

Svåra livserfarenheter, social utsatthet, mobbing och trauma kan leda till uppfattningar och sig själv och andra som över tid kan leda till dålig självkänsla.

En del människor har en genetisk sårbarhet som gör att de lättare utvecklar en dålig självkänsla och då kan även mindre genomgripande och allvarliga händelser och erfarenheter ändå bidra till och forma beteendemönster som över tid leder till dålig självkänsla.

En svårighet kan vara att mycket av självkänslan utgår från ett smalt, avgränsat område i livet, till exempel: utseende, arbetsprestationer eller att få andras uppskattning.

Vilka konsekvenser kan dålig självkänsla få?

Vid dålig självkänsla finns en ökad risk för psykisk ohälsa i form av social ångest, oro, ätstörningar, dysmorfofobi, stressproblematik, nedstämdhet och depression. Samtidigt kan det också vara så att dessa problem upprätthåller en dålig självkänsla. Personer med dålig självkänsla kan ibland uppleva att de håller tillbaka i livet och inte vågar ta chansen att visa kärlek/intresse för andra, säga vad de tycker eller ställa krav, ge sig själv eller anta utmaningar på fritiden eller i yrkeslivet. En del med dålig självkänsla stannar i situationer som får dem att må dåligt för att de tänker att de inte är värda något bättre, eller att det inte är möjligt få det dom behöver

Hur går behandling av dålig självkänsla till?

Vid behandling av självkänsla utifrån kognitiv beteendeterapi behöver konsekvenserna av dålig självkänsla kartläggas. Det kan t ex  handla om hur man agerar i olika situationer och vad man undviker, vilka känslor man kämpar med och vilka tankegångar man fastnar i. I behandlingen görs även ett arbete för att bryta dessa mönster i syfte att nå personliga mål och få nya erfarenheter som på sikt också kan innebära att självkänslan utvecklas.

Behandlingens olika delar anpassas utifrån hur den dåliga självkänslan vidmakthålls

Beroende på hur problemen med självkänslan ser ut kan behandlingens innehåll skilja sig en del. Ofta handlar det om att bli mer medveten om situationer, känslor och tankar i de lägen när den dåliga självkänslan kommer till uttryck. Att utmana rädslor och andra obehagliga känslor utan att undvika eller skydda sig med olika typer av defensiva eller självutplånande mönster. Att motverka beteendemönster som ökar fokus på risker och hot, t ex oro, grubblande och självkritik och att främja beteendemönster som hänger ihop med ett balanserat fokus på egna behov och önskningar – t ex närvaro och tolerans för känslor, medveten närvaro, utveckling av färdigheter kopplade till att säga ifrån, uttrycka behov och önskemål samt beteendeexperiment.