Mardrömmar

Problem med mardrömmar kan vara ett symtom i en bredare problembild eller mer avgränsat bekymmer som skapar både lidande och försämrat vardagsfungerande. Behandling av mardrömmar föregås alltid av en kartläggning där såväl livssituation, sömn och sömnstörningar; psykiatrisk problematik och somatiska/organiska parametrar undersöks. Psykologisk behandling vid mardrömmar kan vara inriktad på eventuellt psykiatrisk problem, t ex problem med ångest – sömnproblem eller mer specifikt inriktad på själva mardrömmarna.

Mer om mardrömmar och dess effekter på oss

Mardrömmar är levande mentala bilder tillsammans med ett negativt känslopåslag som som inträffar då vi sover, och leder till att vi vaknar. Mardrömmar handlar vanligtvis om olika typer av fysiska hot, hjälplöshet eller misslyckande/misstag.

Förutom att mardrömmar innebär att sömnen avbryts innebär det inte sällan svårigheter att somna om. 

Starka negativa känslopåslag i sängen innebär också en ökad risk att sängen förknippas med uppvarvning, något som i sig kan koppla ihop sängen med vakenhet/uppvarvning och på sikt skapa eller förvärra sömnproblem.

Vad orsakar mardrömmar?

Mardrömmar kan ha både organiska och psykologiska orsaker och förekommer såväl vid olika former av psykiatriska problem – t ex PTSD, depressioner och ångessyndrom, som vid neurologiska sjukdomar, t ex parkinsons eller demens. Olika stimulanter, droger, mediciner eller alkohol kan ibland också ge mardrömmar.

Psykologisk behandling av mardrömmar

En bred kartläggning av livsomständigheter, psykiatriska problem, sömn och hälsa görs som ett första steg. Vid misstanke om organisk påverkan behövs en läkarbedömning och kanske också fortsatt sömnutredning. 

Vid mardrömmar inom ramen för psykiatriska problem, t ex PTSD eller ångestsyndrom kan olika typer av psykologiska behandlingar erbjudas. Dessa kan fokusera på t ex ångestproblemet, sömnen eller mardrömmarna specifikt.

Det finns exempelvis vetenskapligt stöd för både exponeringsbehandling och image rehearsal therapy, IRT vid mardrömmar. Dessa behandlingar ser lite olika ut, men går ut på att förändra de känslomässiga reaktionerna på mardrömmarna genom att närma sig dessa på ett särskilt sätt. Ofta minskar då drömmarna i intensitet och kan efter hand försvinna helt och hållet. 

Andra inslag i en behandling kan handla om att motverka uppvarvning under dagen samt att på ett mer effektivt processa sina känslor och hantera sina relationer, något som skapar bättre förutsättningar för att sova med högre kvalitet. Det kan också handla om vad man kan göra för att komma till ro efter en mardröm, utan att riskera att försvaga kopplingen mellan sömn och sängen.