GAD, Generaliserat ångestsyndrom

Vad är generaliserat ångestsyndrom?

Det som kännetecknar GAD, generaliserat ångestsyndrom är en överdriven ångest/anspändhet och att man oroar sig ofta och mycket. Det ska ha förekommit mer än hälften av dagarna under en minst 6 månader lång tidsperiod. Oron och ångesten/anspändheten väcks av ett flertal olika typer av händelser och vardagliga aktiviteter. Oron upplevs svår att kontrollera och förekommer tillsammans med åtminstone några kognitiva/somatiska symtom, t ex muskelspänningar, irritabilitet, rastlöshet, problem med sömn eller koncentration. Problem med mage eller huvudvärk är inte ovanligt. En GAD diagnos förklaras inte bättre av någon somatisk sjukdom eller annan psykiatrisk diagnos, t ex ett annat ångestsyndrom.

Det kan förekomma andra problem samtidigt med GAD

Personer med generaliserat ångestsyndrom har en större risk att också samtidigt eller tidigare haft stressrelaterad ohälsa, ångestsyndrom eller depression.

På vilket sätt yttrar sig problemen?

Det hindrar personen i vardagen och viktiga delar av livet, och utgör ett lidande. Till exempel kan det vara svårt att göra saker snabbt och effektivt. Det kan innebära bristande tid och energi. Det leder återkommande till obehag i form av uppvarvning, spändhet, trötthet, problem med koncentration och sömn. Det kan gå ut över nära relationer – t ex barn eller partner, där oron kan utgöra ett hinder för att dela glädje och uppmuntra till handling.

Finns det behandling för GAD, generaliserat ångestsyndrom?

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ångest- och depressionstillstånd beskriver att psykofarmakologisk behandling med antidepressiva läkemedel bör användas och att KBT behandling kan användas. Båda dessa insatser bedöms kunna ges till personer problem av måttlig svårighetsgrad med medelstor till stor effekt. Ytterligare insatser omnämns och utgörs av annan psykologisk behandling, annan läkemedelsbehandling samt basal kroppskännedom som ett tillägg till annan behandling.

Hur går KBT behandling vid generaliserat ångestsyndrom till?

Behandlingen anpassas och skräddarsys efter hur problemen ser ut, och dina mål med behandlingen. 

  • En viktig del av behandling är att öka medvetenhet om vad som triggar din oro och hur oron ser ut samt vilken funktion den har. Med hjälp av att systematiskt observera din oro i vardagen, t ex med en orosdagbok, stärks efter hand dina färdigheter i medveten närvaro och känsloreglering och ökar också din förståelsen för hur de onda cirklarna kan brytas. 
  • Att öva på att praktisera kontroll över din oro, t ex genom att skjuta upp den eller att bromsa och avstå från att oroa dig. 
  • Genom att öva på att öka din medvetenhet om, och acceptans av dina känslor minskar ofta tendensen att oroa sig. 
  • Genom att närma dig ofarliga situationer som väcker ångest eller ovisshet – utan att oroa dig eller försöka undvika eller fly från denna känsla kan du göra nya erfarenheter som hjälper dig att ändra uppfattning om dig själv, andra eller omvärlden och som över tid ökar din tolerans för ångest och osäkerhet. 
  • Genom att genomföra olika beteendeexperiment kan du utmana föreställningar om användbarheten av eller riskerna med att oroa sig. Du får hjälp att planera dessa av din psykolog.

Hur lång är en behandling av generaliserat ångestsyndrom?

Om detta kan mer sägas efter en bedömning. Ofta ligger en behandling vid generaliserat ångestsyndrom på någonstans mellan 10-20 tillfällen, men det beror på behandlingsmålen, problemens svårighetsgrad och omfattning samt ditt engagemang i behandlingen.