KBT vid sexuella problem

Att ha ett fungerande sexliv är för många viktigt för livskvaliteten och kärleksrelationer. Därför är det inte förvånande att sexuella problem kan skapa stort lidande och ha negativa effekter på mående, självförtroendet och kvaliteten på relationer. Efter bedömning av det sexuella problemets typ och sammanhang kan en individuell behandlingsplan utformas.

Olika typer av sexuella problem

Sexuella problem behöver förstås i sitt sammanhang, och kan bestå av olika delar. Självklart anpassas behandlingen beroende på vilken typ av problem det rör sig om.

Problem med sexuell lust

Ibland är lustrelaterade problem kopplade till annan psykisk ohälsa, t ex stress, ångest och depression som kan dämpa och tränga undan lustkänslor. Ibland finns ett underskott på beteenden som ökar och bygger upp den sexuella lusten på både individ och parnivå. Olika aspekter av livssituationen, så som t ex arbetstider, boendeförutsättningar och närvaron av barn kan ibland göra det svårt att agera på lusten när den dyker upp, vilket kan bli en ond cirkel.

Relationsproblem och sexuella problem kan samspela

Problem med sex kan ibland vara ett symtom på relationsproblem, t ex om det förekommer mycket konflikter, oenighet och osämja – eller en frånvaro av positiva samspel, uppskattad tid tillsammans och en väl fungerande kommunikation. Omvänt kan även olikheter i sexuella behov vara en central del i relationsproblem.

Sexuella dysfunktioner kan vara orsak till sexuella problem

Sexuella dysfunktioner så som erektil dysfunktion (problem med erektion), problem med för tidig eller sen utlösning samt vaginism (slidkramp och samlagssmärtor) och/eller vestibulit (kroniska smärtor i underlivet) kan också vara en orsak till sexuella problem.

Hur går KBT behandling för sexuella problem till?

Tillsammans med en psykolog kartläggs dina livsomständigheter, problembilden och din önskade förändring och insatser och behandlingsupplägg kan rekommenderas. I vissa lägen kan somatiska bedömningar rekommenderas.

Det är vanligt att behandling med KBT innefattar arbete med att förändra förhållningssätt till tankar och känslor samt att öva på känsloreglering och relationsfärdigheter. Vanligt är också att närma sig situationer som undviks gradvis och i steg, och att förändra känslostyrda beteenden som innebär en flykt från eller hinder i sexuella situationer. Ibland kan det vara hjälpsamt att involvera partner i behandling. I vissa lägen är det helt nödvändigt för att kunna få till en varaktig förändring.

Kontakta oss

Hör av dig om du vill boka tid eller har frågor kring hur KBT vid sexuella problem går till.