KBT vid ilska eller aggressionsutbrott

Efter en kartläggning av omständigheter, situationer och tanke- och beteendemönster som bidrar till problemen med ilska läggs en behandlingsplan. Denna involverar utveckling av känsloregleringsfärdigheter, färdigheter kopplade till relationer och arbete med förändring av omständigheter som ökar sårbarheten för stress-, ilska och bristande impulskontroll.

Vad är ilska?

Känslan ilska signalerar förekomsten av ett hot tillsammans med en kroppslig beredskap och impulser att attackera eller försvara sig från detta. Förutsatt att situationen är korrekt värderad och beteendet väl anpassat till situationen hjälper ilskan oss. Till exempel att dra gränser mot andra, stå upp för något och draget till sin spets att försvara vår kroppsliga integritet, våra ägodelar och nära och kära.

När blir ilska ett problem
Olika grader av aggressivitet och dess konsekvenser

Det mest uppenbara problemet med ilska är att man återkommande beter sig aggressivt i en situation där inget hot existerar, eller är där hotet är påtagligt överskattat. Ofta för detta beteendemönster med sig negativa konsekvenser för förmågan att lösa praktiska och sociala problem, kvaliteten i nära relationer, och det egna välbefinnandet. Aggressivitet kan förekomma i olika grader och nivåer och innebär även negativa konsekvenser för de personer i omgivningen som drabbas av ilskan. Fysiskt och psykiskt våld är en allvarlig form av aggressivitet som kraftfullt påverkar den som utsätts. Det kan i värsta fall kan ge livslånga kroppsliga och psykologiska problem.

Problem med ilska som är mindre uppenbar

Ibland är problem med ilska mindre uppenbara för omgivningen. Det kan t ex röra sig om starka och återkommande inre upplevelser av ilska, t ex att känna sig irriterad, arg och spänd. Vidare kan det ha formen av en lättväckt eller ständig t pågående ilsken el kritisk inre dialog. Det kan också vara arga tankar som går runt, som rör en och samma sak eller triggas igång av många olika saker (ilske-ältande). Ofta blir de långsiktiga konsekvenserna av dessa för andra lite mindre uppenbara problemen stress- och utmattningsrelaterade problem, minskat välbefinnande, nedstämdhet och sämre fungerande i relationer.

Orsaken till problem med ilska

Det är viktigt att en kartläggning av problemen görs då ilskeproblem kan vara en manifestation av andra problem – t ex med smärtproblem, trauma, stress- och utmattning eller depression.

Ibland är känsloreglerings- och impulskontrollproblem en central del. Ibland kan en del av ilskeproblemen förklaras av brister i problemlösningsfärdigheter eller relationsfärdigheter, så som kommunikation- och samarbetsförmåga och perspektivtagningsförmåga. Vårt känslosystem är unikt, och olika individer skiljer sig i hur snabbt känslor mobiliseras, intensiteten i känslan och hur snabbt känslorpåslag klingar av. En högre färdighetsnivå vad gäller känsloreglering kan kompensera för de negativa konsekvenser som kan följa med ett snabbt, intensivt och långsamt avklingande känslosystem.

En inlärningshistoria där goda modeller för hantering av känslor och mellanmänskliga samspel saknats eller där ilska och aggressivitet förekommit i stor utsträckning kan öka risken för att utveckla problem med ilska.

Behandling av ilskerelaterade problem

Fokus för behandling med KBT vid ilska avgörs ju av vad den individuella kartläggningen visar kan vara mest hjälpsamt. Det är vanligt att med olika övningar öka den känslomässiga medvetenheten och närvaron samt att utveckla hjälpsamma förhållningssätt till inre upplevelser. En del av behandlingen kan handla om att öva på att bromsa automatiska tolkningar av situationer som väcker ilska, och prova andra perspektiv.

En viktig del av behandlingen är också att systematiskt utsätta sig för situationer som kan väcka ilska, och då öva på att välja nya sätt att hantera känslorna. Vidare kan det handla om öka förmågan till självomhändertagande och slipa på relationella färdigheter. I vissa fall finns det kanske mer externa aspekter av livssituationen som behöver förändras.

Kontakta oss

Om du har frågor om ilska och KBT behandling vid ilska, hör av dig till oss.