KBT vid föräldraskap

En del bråk, meningsskiljaktigheter och övergående konflikter hör till livet och är en ofrånkomlig del av att vara förälder. I en del familjer och under vissa omständigheter innebär relationsproblem eller konflikter så stora påfrestningar att det gör det svårt att hantera vardagen och må bra för såväl föräldrar och barn som andra familjemedlemmar. Det är lätt att hamna i onda cirklar som gör det svårt att närma sig sitt barn på ett konstruktivt sätt. Det är då viktigt att söka professionell hjälp eftersom konsekvenserna av problemen på sikt riskerar att bli allvarliga för barnets utveckling. Detta gäller speciellt om

  • det förekommer hot och våld i familjen

  • det finns misstanke om att barnet/ungdomen är, eller har varit, utsatt för kränkningar, mobbing eller övergrepp.

  • det finns misstanke om att barnet mår psykiskt dåligt och har planer på att ta sitt liv eller skadar sig själv

  • det finns misstanke om att ungdomen/barnet är på väg in i kriminalitet eller missbruk

  • barnet/ungdomen skolkar eller vägrar att gå till skolan

Arbete utifrån KBT vid problem med föräldraskap eller svårhanterliga beteenden kan se ut på olika sätt. Första steget innebär kartläggning i syfte att förstå familjen, föräldrarna och barnets situation bättre. För att göra detta krävs enskilda och gemensamma samtal, där olika perspektiv och upplevelser respekteras och ges utrymme.

Därefter kan en bedömning göras om vilka åtgärder som kan vara lämpliga. En förutsättning för psykologisk behandling är att det går att nå en problembeskrivning som alla inblandade kan ställa sig bakom och att samtliga inblandade är beredda att lägga ner den tid och energi som en behandling innebär.

En behandling läggs upp olika beroende på aktuellt problem och förutsättningar. Behandling innebär oftast att barn/ungdom och förälder träffar psykologen ibland gemensamt och enskilt.

Behandlingen är tidsbegränsad och möten sker inledningsvis i normala fall varje vecka, därefter glesare. Det är vanligt att träffas 8-10 gånger, men både kortare och längre behandlingar förekommer. Mellan varje möte arbetar föräldrar och/eller barnet/ungdomen med överenskomna uppgifter som syftar till att närma sig de egna målen eller på sikt lösa de aktuella problemen.

Hjälp att få finns också av socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och elevhälsa.