KBT vid yrsel

Yrsel kan uppstå av många olika skäl och återkommande problem med yrsel behöver utredas av läkare. Om somatiska orsaker till yrseln kan uteslutas, eller behandlas medicinskt utan att problemen med yrsel försvinner kan psykologisk bedömning och behandling vara hjälpsamt. KBT behandling för yrseln syftar ofta till att förändra beteendemönster och förhållningssätt till yrseln. Ibland kan yrseln bli bättre med KBT och ibland kvarstår yrseln men medför mindre negativa konsekvenser i vardagen.

Hur behandlas yrsel med KBT

Problemet med yrseln kartläggs utifrån hur yrselproblemen utvecklats och hur de ser ut just nu. Känslomässiga reaktioner och beteenden kopplat till yrseln utforskas, liksom vilka anpassningar som gjorts.

Ohjälpsamma känslostyrda beteenden kan förändras

Att minska ohjälpsamma känslostyrda beteenden kan vara ett inslag i behandling. Det kan t ex handla om att förändra på vilket sätt, hur ofta och hur länge man tänker på sitt yrselproblem. Detta på grund av att det visat sig att en omfattande oro, problemlösande eller ältande kring yrseln kan leda till psykisk ohälsa och försämra livskvaliteten.

Beteenden i samband med yrseln kan göra skillnad

Modifieringar av beteenden som utförs när yrseln uppträder kan möjliggöra en omlärning av balansfunktioner och/eller känslomässiga reaktioner på yrseln. Det kan till exempel handla om att våga göra saker med kroppen som kan inducera yrsel, t ex gå över öppna ytor eller i visuellt röriga miljöer. Vidare kan det vara att rikta sin blick längre bort och uppmärksamhet utåt på annat än yrselupplevelsen. Det kan handla om att utmana katastroftankar kopplade till yrseln, t ex “att man kommer ramla ihop”, genom systematiska beteendeexperiment. Genom begränsning av utförandet av olika typer av säkerhetsbeteenden kan negativa reaktioner på och konsekvenser av yrseln komma att minska. Mer hjälpsamma sätt att reglera eller övervinna obehag eller rädslor kopplat till yrseln kan läras in.

Vad kan jag förvänta mig av en KBT behandling vid yrsel?

Förutsatt att du engagerar dig i behandlingen och är beredd att prova nya beteenden och förhållningssätt har du en god chans att bli hjälpt med dina problem. Ibland minskar och försvinner själva yrseln i behandlingen, ibland kvarstår den. Även om den kvarstår kan behandling med KBT göra att konsekvenserna av att ha yrseln blir mindre negativa för dig och du upplever den som mindre hindrande.

Kontakta oss för med frågor eller för att boka tid

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du har problem med yrsel och dina beteendemönster kopplade till denna och tror att KBT behandling kan vara något för dig.