IBS Irritable bowel syndrom – känslig tarm

Vad är IBS – känslig tarm?

IBS, irritable bowel syndrome eller på svenska även: känslig tarm kan beskrivas som ett problem i interaktionen mellan hjärna och tarm. IBS karaktäriseras av magsmärtor och avföringsproblem, t ex för lös eller hård avföring. Omkring 10% av världens befolkning har sådana besvär. IBS är förknippat med både lidande och försämrad funktion. För många blir tillståndet varaktigt och ihållande, och innebär såväl individuella som samhälleliga kostnader. 

IBS och psykologisk behandling

Beteendemässiga och mentala processer är interagerar med tarmfunktion på olika sätt. Till exempel har dessa processer visats påverka hur vi upplever och hanterar vår IBS. Ett flertal olika modeller för att förstå hur detta ser hur, och vilka faktorer som en psykologisk behandling ska inrikta sig på har tagits fram. En nyligen gjord metaanalys har identifierat 48 randomiserade, kontrollerad studier på psykologisk behandling vid IBS. Samma metaanalys har identifierat att innehållet i olika behandlingsupplägg varierar. Även inom KBT-området finns olika upplägg som innefattar olika delar och förändringsmekanismer.

Vad är KBT vid IBS?

Ett flertal RCT studier med goda effekter har gjorts vid KI som innefattar exponeringsbaserad behandling med färdighetsinslag som syftar till att stödja denna. Andra vanliga inslag i KBT-behandling vid IBS är stresshantering, avslappningsträning och kognitiv omstrukturering.

Hur går KBT vid IBS till?

Vid hjälp med IBS på härvarande mottagning analyseras just hur dina problem ser ut och vägleder vilka komponenter och färdigheter som blir en del av din behandling. 

Vilka effekter ger KBT-behandling av IBS?

Sammanfattande studier av KBT-behandling vid IBS visar på effekter på IBS-relaterade symtom, liksom mått på psykiskt illabefinnande: nedstämdhet, ångest mm. Särskilt exponeringsbehandling verkar lovande, men fler jämförande studier mellan olika behandlingar behövs. Många upplever en ökad livskvalitet och minskade hinder i sitt liv.