KBT vid samtidig Autism

Vad är autism?

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos. Diagnosen är något du föds med och den kommer bestå livet ut. Individer med autism har ofta svårigheter med kommunikation och socialt samspel – det kan vara svårt att läsa andras signaler, kallprata och att utveckla och bibehålla relationer. Det kan även vara svårt att förstå och tolka sina egna känslor. Vidare tenderar individer med autism att föredra rutiner och ogillar när saker och ting förändras. Ofta förekommer även ett specialintresse som mycket tid ägnas åt. Avslutningsvis är det vanligt med en över- eller underkänslighet för sinnesintryck. Autismdiagnosen är bred och funktionsnivån på individer med diagnosen skiljer sig mycket åt.

Samhället vi lever i idag är i stor utsträckning anpassat efter individer utan autism, så kallade neurotypiska individer. Detta kan medföra bekymmer för individer med autism och orsaka lidande.

Behandling i KBT

På grund av att autism är en neuropsykiatrisk diagnos strävar man inte efter att i behandlingen bli av med diagnosen. Behandlingen riktar sig istället på att träna på färdigheter och utveckla strategier för en ökad livskvalitet, samt acceptans för de begränsningar diagnosen kan medföra.

Behandlingen anpassas naturligtvis efter individen, men några vanliga arbetsområden kan vara:

  • Lära sig att förstå och sätta ord på känslor
  • Reglera starka och jobbiga känslor
  • Göra anpassningar i vardagen
  • Hitta aktiviteter i vardagen som förbättrar måendet
  • Utmana negativa och dömande tankar
  • Träna på ögonkontakt
  • Lära sig sociala färdigheter som att be om hjälp, undvika missförstånd, minska låsningar, etablera relationer och ta andras perspektiv.
  • Öka flexibiliteten, minska perfektionismen
  • Planering och organisering

Tillsammans med psykologen övar klienten på dessa färdigheter och strategier, både under och mellan sessionerna. Behandlingen hjälper även klienten att förstå sig själv bättre.