KBT vid Stress

Stress är en naturlig reaktion på när de krav en individ upplever överstiger de resurser som denne har till sitt förfogande. Stress är därmed en ofrånkomlig del av livet och inte något i sig skadligt. Vid mer långvarig obalans mellan stress och återhämtning kan dock effekterna på den fysiska och psykiska hälsan bli allvarliga.

Några vanliga bekymmer vid långvarig stress utan tillräcklig återhämtning är: infektionskänslighet, smärta, metabola syndromet, sexuella problem, kognitiva problem med t koncentration eller minne samt ökad känslighet för sinnesintryck, nedstämdhet, ångest och sömnproblem.

Vid behandling av stressrelaterade problem kartläggs individen i sitt sammanhang med särskilt fokus på beteendemönster kopplade till stress och återhämtning. Vissa av dessa cirklar kan bidra till att stressproblemen inte försvinner av sig självt. Detta är ofta annat än vad som orsakade stressen från början.

Behandlingen läggs upp utifrån kartläggningen och innehåller olika delar. Några exempel:

  • graderat ökad/minskad aktivitet,
  • arbete med balans mellan aktivitet och återhämtning,
  • lära sig nya sätt att hantera känslor som upplevs hindrande
  • ökad närvaro i olika aktivitet
  • avslappning/avkopplingsfärdigheter
  • förändring av den yttre miljön
  • arbete med sömnproblem
  • arbete med ohjälpsamma tankar
  • interpersonell färdighetsträning

Tidsbokning

Telefon: 0760-175930
E-post: tidsbokning@kbtstruktur.se