KBT vid dålig självkänsla

Självkänsla är ett vanligt, men också lite svårdefinierat begrepp. Ett förslag på dess innebörd är: Att vara nöjd, stolt och accepterande mot sig själv på ett balanserat sätt. En person med en sund självkänsla kan vara medveten om sina svårigheter och tvivlar på sig själv och sina handlingar ibland. En person med dålig självkänsla känner missnöje, skam och noterar sina tillkortakommanden i sådan omfattning att det går ut över livet, relationer och välbefinnandet på olika sätt. En svårighet kan vara att mycket av självkänslan utgår från ett smalt, avgränsat område i livet, till exempel: utseende, arbetsprestationer eller att få andras uppskattning. Vid dålig självkänsla finns en ökad risk för psykisk ohälsa i form av social ångest, oro, stressproblematik, nedstämdhet och depression.
Vid behandling av självkänsla utifrån kognitiv beteendeterapi behöver konsekvenserna av dålig självkänsla kartläggas. Det kan t ex  handla om hur man agerar i olika situationer och vad man undviker, vilka känslor man kämpar med och vilka tankegångar man fastnar i. I behandlingen görs även ett arbete för att bryta dessa mönster i syfte att nå personliga mål och få nya erfarenheter som på sikt också kan innebära att självkänslan utvecklas.