Våra psykologer

Läs mer om våra KBT psykologer

bild 10

Leg. Psykolog Tomas Hylmö
Arbetsort Göteborg
Tomas har tidigare arbetat som psykolog på PBM KBT-gruppen och Falck Healthcare.

Tomas Hylmö har god erfarenhet av de flesta vanligare besvär, som sömnproblem, panikångest, tvångssyndrom, depression, stress, liksom beteendeproblem som hetsätning, ilskeutbrott och relationsproblem. Tomas har också arbetat med beteendemedicin, behandling av exempelvis tinnitus, kronisk smärta och högt blodtryck. Tomas har även under 1,5 år varit platschef på PBM:s kontor i Hudiksvall, likväl som handledning, coachning och utbildning för andra chefer i personal och stressrelaterade frågor.

Stress och sömn är Tomas expertisområden – efter att under fem års tid på PBM ha arbetat med rehabilitering av långvariga och komplexa stresstillstånd (”utbrändhet” där annan behandling inte fungerat) åt Landstinget Gävleborg . Tomas gjorde som psykologexamensuppsats på mastersnivå en forskningsstudie , där han genomförde och utvärderade en mindfulness-baserad gruppbehandling av kroniska sömnproblem.

Tomas har också utfört behandling med biofeedback, och som en del av ett team tillsammans med Högskolan i Gävle/Centrum för belastningsskadeforskning, forskat på biofeedbackbehandling av kronisk värk i nacke och axlar.

KBT Maria Eriksson

Leg. Psykolog Maria Eriksson
Arbetsort Göteborg

Maria har tidigare arbetat med behandling inom öppenvårdspsykiatri samt inom forskning och utveckling (FoU). Hon har även erfarenhet från slutenvårdpsykiatri, socialtjänst och habilitering.  Detta innebär att hon har erfarenhet av de flesta vanligare besvär, såsom panikångest, social fobi, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom, depression, stressrelaterade problem, liksom beteende- och relationsproblem.

Förutom för KBT Struktur Psykologteam arbetar Maria även för Västra Götalandsregionen, Rehabteamet Uddevalla. Där tar hon emot primärvårdspatienter med komplex problematik, framförallt smärtproblem.  Vidare arbetar Maria med forskning, dels som forskningskoordinator kring depressionsbehandling i primärvård och psykologisk behandling via internet, och dels i ett epidemiologiskt forskningsprojekt om metaboliska rubbningar och psykisk ohälsa, vilket är faktorer som har samband med folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, fetma och diabetes.

Maria har stort intresse av organisationspsykologi, ledarskap och psykosocial arbetsmiljö. Hon gjorde som examensuppsats på Mastersnivå om en jämförande studie kring ledarskapsutbildningars hälsoeffekter, resultaten av denna studie fick hon också publicerade i en internationell forskningstidskrift.

Ylva KBT

Leg. Psykolog Ylva Dahlin (OBS: Föräldraledig from augusti 2015)
Arbetsort Göteborg

Ylva är utbildad psykolog med vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och många års erfarenhet av att jobba inom vården. Hon har behandlat problem såsom depression, panikångest, social fobi, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom, fobi och stressrelaterade problem. Ylva har även jobbat med människor med mer komplexa behov inom öppenvårdspsykiatrin och på specialistkliniker för ätstörningar, neuropsykiatriska problem och sömnstörningar. Hon har erfarenhet av att jobba med vuxna, barn och inom äldrevården, både individuellt och med hela familjer.
Ylva har även jobbat med forskning inom områdena bipolärt syndrom och depression. Hon doktorerade 2010 med en avhandling om attityder till att söka hjälp för depression och hur dessa påverkas av könsroller. Ylva hoppas på att kunna bidra till att människor lättare ska få kompetent hjälp då de mår dåligt och att minska stigman runt att prata med en psykolog. Ylva var med och startade upp en ny psykologverksamhet i London där just denna filosofi låg till grund. Förutom behandling jobbade hon där med handledning för andra terapeuter. Hon trivs att jobba psykologiskt med människor och tycker att det känns fantastiskt att få vara med som ett stöd när någon börjar må bättre.

 

Martin.Syk

 Leg. Psykolog Martin Syk
Arbetsort Göteborg

Martin har god erfarenhet av att behandla bland annat depression och nedstämdhet, stress, sömnproblem och olika typer av ångest, som social fobi, tvångssyndrom, oro, panikångest och problem som kan uppstå efter traumatiska händelser. Vidare har Martin erfarenhet av arbete med problem som rör barn och föräldraskap samt erfarenhet av utredning och insatser vid neuropsykiatriska svårigheter.

Martin tar emot såväl barn och ungdomar som vuxna.

Martin Syk har tidigare arbetat som psykolog inom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin samt har klinisk erfarenhet från allmänpsykiatri samt ett forskningsprojekt kring internetbehandling vid psykisk ohälsa och långvarig smärta. Resultaten från nämnda forskningsprojekt har publicerats. (länk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25380222)

 

FOTO
KOMMER
INOM
KORT

Leg. Psykolog Mikael Åkerlund
Arbetsort Göteborg

Mikael har många års erfarenhet av att arbeta inom BUP, där arbetet har varit inriktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Han har även arbetat med konsultation till övriga i barnets/ungdomens omgivning, t.ex. skolor och familjehem. Mikael har även klinisk erfarenhet av att arbeta med behandling av vuxna.

Utöver sedvanlig psykologlegitimation så är Mikael på god väg att utbilda sig till specialistpsykolog. Han läser dessutom en masterutbildning i evidensbasering, där han fördjupar sig i forskning kring långsiktiga effekter av behandling, i synnerhet kopplat till aktivitets- och uppmärksamhetsstörningsstörningar (ADHD). Något han bl.a. skriver och föreläser om.

Förutom goda kunskaper inom KBT, PDT och IPT så är Mikael kunnig inom det som kallas för ”tredje vågens KBT” – metoderna ACT och DBT. Metoder som innefattar bland annat mindfulness. Dessa metoder kommer till nytta i behandling av personer som vill minska sin impulsivitet och känslostyrning genom att stärka förmågan till självkontroll och uppmärksamhet/koncentration. Svårigheter som Mikael är specialiserad på att behandla är därav t.ex. ångest, fobier, depression, tvång, bristande impulskontroll, beroende, självdestruktivitet. Metoderna lämpar sig även för att hantera kriser (t.ex. relationsproblem, stressproblematik, komplicerad sorg och posttraumatisk stress) och för att förhålla sig till svåra fysiska sjukdomstillstånd (t.ex. kronisk smärta).

Tidsbokning

Telefon: 0760-175930
E-post: tidsbokning@kbtstruktur.se